MD Software
गाटा संख्या - 1103
MD Software
 
1
प्राचार्य कक्ष
-
1
 
2
कार्यालय
-
1
 
3
शिक्षक कक्ष
-
1
 
4
परीक्षा कक्ष
-
1
 
5
सभाकक्ष
-
1
 
6
शिक्षण कक्ष
-
6
 
7
पुस्तकालय
-
1
 
8
प्रयोगशाला-गृहविज्ञान
-
1
 
9
गल्र्स कामन रूम
-
1
 
10
ब्वायेज कामन रूम
-
1
 
11
विद्युत कक्ष
-
1
 
12
स्टोर रूम
-
1
 
13
जनरेट कक्ष
-
1
 
14
साइकिल स्टैंड
-
1
 
15
शौचालय-पुरूष
-
3
 
16
शौचालय-महिला
-
3
 
17
मूत्रालय-पुरूष
-
2
 
18
मूत्रालय-महिला
-
2
 
19
हैण्डपम्प
-
2
 
Copyright © Raamroop Smarak Mahavidyalaya, Bhaagipur, Faizabad All Right Reserved.
Developed By : MD SOFTWARE -08004902000